Strona klubu UMKS Kielce

Open/Close

Regulamin Imprezy - meczy koszykówki w Kielcach

czwartek, 20 wrzesień 2012 07:51 Napisał 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

REGULAMIN IMPREZY
 UMKS Kielce 2012/2013 Kielce, ul. Żytnia 1


Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz.504 z późniejszymi zmianami), wprowadza się niniejszy regulamin imprez w klubie sportowym UMKS Kielce mieszczącego się w  hali widowiskowo sportowej usytuowanej na ul. Żytniej 1.

 

 

Rozdział I
Zakres obowiązywania

§ 11.    Regulamin dotyczy wszystkich meczów koszykówki organizowanych przez klub UMKS Kielce na terenie hali widowiskowo sportowej mieszczącej się przy ulicy Żytniej 1 w Kielcach.

2.    Regulamin określa warunki uczestnictwa i obowiązki organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy, w tym postanowienia regulujące:
a.    sposób organizacji imprezy;
b.    obowiązki uczestników imprezy;
c.    warunki uczestnictwa;
d.    uprawnienia uczestników imprezy;
e.    zasady odpowiedzialności uczestników za zachowania niezgodne z prawem.

3.    Uczestnicy imprezy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu.

Rozdział II
Sposoby organizacji imprezy – meczu koszykówki

§ 21.    Za bezpieczeństwo imprezy w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada organizator imprezy.
2.    Impreza jest odpłatna i dostępna dla osób posiadających bilety wstępu na imprezę  – mecze koszykówki (bilety jednorazowe, vip) wydane przez klub.

 

 

Rozdział III
Obowiązki uczestnika imprezy – meczu koszykówki

§ 31.    Uczestnik imprezy jest obowiązany:
a.    posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb organizatora imprezy dokument uprawniający do wejścia na halę oraz dokument tożsamości
b.    zachowywać się w taki sposób, aby nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie;
c.    stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników służby informacyjnej i porządkowej oraz spikera, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń;

2.    Ze względów bezpieczeństwa uczestnicy imprezy przeprowadzanej na hali na żądanie funkcjonariuszy lub pracowników służby porządkowej i służby informacyjnej zobowiązani są zajmować miejsca inne niż określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na halę.

Rozdział IV
Warunki uczestnictwa w imprezie – meczu koszykówki

§ 41.    Zakazuje się wstępu na imprezę – mecze koszykówki osobie:
a.    wobec której wydane zostało orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez,
b.    wobec której wydano zakaz wstępu na imprezy
c.    odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych lub poddania się badaniu stanu trzeźwości,
d.    znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających
i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
e.    zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
f.    małoletniej do lat 9, niebędącej pod opieką opiekuna.

2.    Podczas imprezy – meczu koszykówki zabrania się:
a.    używania elementów odzieży lub przedmiotów do zakrywania twarzy, celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji osoby;
b.    używania obraźliwego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do waśni, w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.;
c.    wywieszania transparentów, flag i banerów w miejscach, w których mogą one tarasować lub w inny sposób utrudniać otwarcie wyjść ewakuacyjnych;
d.    rzucania przedmiotami;
e.    spożywania alkoholu, używania środków odurzających lub psychotropowych;
f.    uporczywego stania w sektorach z miejscami przeznaczonymi do siedzenia;
g.    rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu w sektorach gdzie jest to zabronione;
h.    używania środków pirotechnicznych itp.;
i.    załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, zaśmiecania terenu hali oraz niszczenia jej infrastruktury
j.    nieuzasadnionego blokowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych.

3.    Zabrania się wnoszenia na halę i posiadania na meczu:
a.    przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie broni palnej, pneumatycznej, gazowej oraz parasoli o ostrym zakończeniu;
b.    materiałów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych;
c.    alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających;
d.    zwierząt, za wyjątkiem psów – przewodników;
e.    pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących;
f.    materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych pisemną zgodą organizatora;
g.    butelek lub puszek, wykonanych z twardego materiału, w tym butelek plastikowych;
 

4.    Zabrania się wstępu na teren lub na miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy
w szczególności: pola gry, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, ogrodzenia, dachu hali, urządzeń oświetlenia hali, podestów telewizyjnych, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.

 

Rozdział V
Postanowienia szczególne dotyczące rozgrywek ligi zawodowej

§ 51.    Poprzez zakup biletu lub wejście w posiadanie dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w imprezie – meczu koszykówki uczestnik udziela automatycznej zgody na przetwarzanie przez podmiot zarządzający rozgrywkami ligi zawodowej, jego spółki zależne bądź stowarzyszone kluby piłkarskie, danych osobowych niezbędnych do spełnienia wymogów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w zakresie identyfikacji osób;
2.    Dane, o których mowa w ust. 1 musza być przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i mogą być udostępniane wyłącznie innym klubom koszykarskim uczestniczącym w rozgrywkach ligi zawodowej.

 
 

Rozdział VI

 

Uprawnienia uczestnika imprezy – meczu koszykówki

§ 61.    Uczestnik imprezy ma prawo:
a.    przebywać na terenie hali w czasie trwania imprezy tj. od chwili udostępnienia hali przez organizatora do czasu zakończenia meczu;
b.    w nieskrępowany sposób uczestniczyć w meczu wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych ogólnie obowiązujących, zasad współżycia społecznego oraz zasad określonych niniejszym regulaminem;
c.    do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub służby ratownicze;
d.    korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
e.    korzystać z pomocy medycznej.

2.    Uczestnik imprezy jest uprawniony także do:
a.    niezwłocznego zgłoszenia organizatorowi (nie później niż 14 dni od zakończenia imprezy) informacji w zakresie poniesionych przez niego szkód - w trakcie i na terenie imprezy,
b.    składania skarg i wniosków;
c.    żądania od organizatora zwrotu kosztów, które uczestnik imprezy poniósł za niewykorzystane dokumenty uprawniające do wstępu na halę z winy bądź przyczyn zależnych od organizatora.

 

Rozdział VII
Przepisy końcowe

§ 7


1.    Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesna zgodę na użycie wizerunku uczestnika imprezy w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu video i audio z imprezy masowej lub każdego elementu meczu prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.
2.    Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi odpowiedzialność karna wynikająca z przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
3.    Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, a w szczególnych przypadkach postanowienia niniejszego regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznym przekazania Policji. Osobom takim nie przysługuje roszczenie z tytułu zwrotu kosztów zakupu biletu na imprezę – mecz koszykówki.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do:
a.    zmiany terminu imprezy, gwarantując możliwość zwrotu pieniędzy za zakupione wcześniej karty wstępu;
b.    dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku
c.    unieważnienia biletu, identyfikatora lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na halę zgodnie z przepisami obowiązującego prawa;

d.   prawo do zakupu biletu ulgowego przysługuje: uczniom i studentom do ukończenia 26 roku życia, osobom, które ukończyły 65 lat zycia lub posiadają znaczny stopień niepełnosprawności.

 

5.    Regulamin imprezy – meczy koszykówki UMKS Kielce wchodzi w życie z dniem 06.10.2012 roku.
6.    Regulamin winien być udostępniony uczestnikom imprezy poprzez umieszczenie postanowień niniejszego regulaminu na stronie internetowej klubu www.umkskielce.pl

Czytany 8900 razy

Partner serwisu
Rolety Kielce

  • Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu: utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego oraz dopasowania treści wyświetlanych. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.