Strona klubu UMKS Kielce

Open/Close
I SPOTKANIE FINAŁOWE
O AWANS DO PIERWSZEJ LIGI
Sobota 12 kwietnia 2014 g. 16:30
 69 : 65 
II SPOTKANIE FINAŁOWE
O AWANS DO PIERWSZEJ LIGI ZAPRASZAMY
Środa 16 kwietnia 2014 g. 19:00 Hala przy ul. Żytniej w Kielcach
 70 : 82 
Administrator

Administrator

czwartek, 20 wrzesień 2012 07:57

informacja dla kibiców gości

1.Kibice goście planujący wyjazd na mecz do Kielc w grupie zorganizowanej zobowiązani są dostarczyć listę imienną do klubu w czasie nie później niż 24 h przed rozpoczęciem ( Kibic nie będący na liście może nie zostać wpuszczony na halę )

2.Maksymalna ilość kibiców gości to 5% pojemności widzów na hali. [ 75 osób ]

3.Koszt biletu na sektor kibiców gości to 10 zł dla każdego ( osoby niepełnosprawne oraz dzieci do lat 9 wejście na halę bezpłatne pod opieką opiekuna )

4.Kibice goście zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obowiązującego na hali sportowej w Kielcach [ regulamin dostępny na stronie www.umkskielce.pl ]

5.Kibice goście zobowiązani są do zajęcia miejsc w sektorze wyznaczonym przez organizatora.

Wzór listy wyjazdowej:

Imię i Nazwisko

Pesel

Jan Kowalski

00000000000

 .....................  .....................
 .....................  .....................
 .....................  .....................
 .....................  .....................
 .....................  .....................
 .....................  .....................

Listę proszę wysłać na email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W razie pytań lub niejasności tel: 668- 915-675

czwartek, 20 wrzesień 2012 07:51

Regulamin Imprezy - meczy koszykówki w Kielcach

REGULAMIN IMPREZY
 UMKS Kielce 2012/2013 Kielce, ul. Żytnia 1


Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz.504 z późniejszymi zmianami), wprowadza się niniejszy regulamin imprez w klubie sportowym UMKS Kielce mieszczącego się w  hali widowiskowo sportowej usytuowanej na ul. Żytniej 1.

 

 

Rozdział I
Zakres obowiązywania

§ 11.    Regulamin dotyczy wszystkich meczów koszykówki organizowanych przez klub UMKS Kielce na terenie hali widowiskowo sportowej mieszczącej się przy ulicy Żytniej 1 w Kielcach.

2.    Regulamin określa warunki uczestnictwa i obowiązki organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy, w tym postanowienia regulujące:
a.    sposób organizacji imprezy;
b.    obowiązki uczestników imprezy;
c.    warunki uczestnictwa;
d.    uprawnienia uczestników imprezy;
e.    zasady odpowiedzialności uczestników za zachowania niezgodne z prawem.

3.    Uczestnicy imprezy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu.

Rozdział II
Sposoby organizacji imprezy – meczu koszykówki

§ 21.    Za bezpieczeństwo imprezy w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada organizator imprezy.
2.    Impreza jest odpłatna i dostępna dla osób posiadających bilety wstępu na imprezę  – mecze koszykówki (bilety jednorazowe, vip) wydane przez klub.

 

 

Rozdział III
Obowiązki uczestnika imprezy – meczu koszykówki

§ 31.    Uczestnik imprezy jest obowiązany:
a.    posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb organizatora imprezy dokument uprawniający do wejścia na halę oraz dokument tożsamości
b.    zachowywać się w taki sposób, aby nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie;
c.    stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników służby informacyjnej i porządkowej oraz spikera, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń;

2.    Ze względów bezpieczeństwa uczestnicy imprezy przeprowadzanej na hali na żądanie funkcjonariuszy lub pracowników służby porządkowej i służby informacyjnej zobowiązani są zajmować miejsca inne niż określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na halę.

Rozdział IV
Warunki uczestnictwa w imprezie – meczu koszykówki

§ 41.    Zakazuje się wstępu na imprezę – mecze koszykówki osobie:
a.    wobec której wydane zostało orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez,
b.    wobec której wydano zakaz wstępu na imprezy
c.    odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych lub poddania się badaniu stanu trzeźwości,
d.    znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających
i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
e.    zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
f.    małoletniej do lat 9, niebędącej pod opieką opiekuna.

2.    Podczas imprezy – meczu koszykówki zabrania się:
a.    używania elementów odzieży lub przedmiotów do zakrywania twarzy, celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji osoby;
b.    używania obraźliwego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do waśni, w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.;
c.    wywieszania transparentów, flag i banerów w miejscach, w których mogą one tarasować lub w inny sposób utrudniać otwarcie wyjść ewakuacyjnych;
d.    rzucania przedmiotami;
e.    spożywania alkoholu, używania środków odurzających lub psychotropowych;
f.    uporczywego stania w sektorach z miejscami przeznaczonymi do siedzenia;
g.    rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu w sektorach gdzie jest to zabronione;
h.    używania środków pirotechnicznych itp.;
i.    załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, zaśmiecania terenu hali oraz niszczenia jej infrastruktury
j.    nieuzasadnionego blokowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych.

3.    Zabrania się wnoszenia na halę i posiadania na meczu:
a.    przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie broni palnej, pneumatycznej, gazowej oraz parasoli o ostrym zakończeniu;
b.    materiałów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych;
c.    alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających;
d.    zwierząt, za wyjątkiem psów – przewodników;
e.    pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących;
f.    materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych pisemną zgodą organizatora;
g.    butelek lub puszek, wykonanych z twardego materiału, w tym butelek plastikowych;
 

4.    Zabrania się wstępu na teren lub na miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy
w szczególności: pola gry, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, ogrodzenia, dachu hali, urządzeń oświetlenia hali, podestów telewizyjnych, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.

 

Rozdział V
Postanowienia szczególne dotyczące rozgrywek ligi zawodowej

§ 51.    Poprzez zakup biletu lub wejście w posiadanie dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w imprezie – meczu koszykówki uczestnik udziela automatycznej zgody na przetwarzanie przez podmiot zarządzający rozgrywkami ligi zawodowej, jego spółki zależne bądź stowarzyszone kluby piłkarskie, danych osobowych niezbędnych do spełnienia wymogów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w zakresie identyfikacji osób;
2.    Dane, o których mowa w ust. 1 musza być przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i mogą być udostępniane wyłącznie innym klubom koszykarskim uczestniczącym w rozgrywkach ligi zawodowej.

 
 

Rozdział VI

 

Uprawnienia uczestnika imprezy – meczu koszykówki

§ 61.    Uczestnik imprezy ma prawo:
a.    przebywać na terenie hali w czasie trwania imprezy tj. od chwili udostępnienia hali przez organizatora do czasu zakończenia meczu;
b.    w nieskrępowany sposób uczestniczyć w meczu wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych ogólnie obowiązujących, zasad współżycia społecznego oraz zasad określonych niniejszym regulaminem;
c.    do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub służby ratownicze;
d.    korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
e.    korzystać z pomocy medycznej.

2.    Uczestnik imprezy jest uprawniony także do:
a.    niezwłocznego zgłoszenia organizatorowi (nie później niż 14 dni od zakończenia imprezy) informacji w zakresie poniesionych przez niego szkód - w trakcie i na terenie imprezy,
b.    składania skarg i wniosków;
c.    żądania od organizatora zwrotu kosztów, które uczestnik imprezy poniósł za niewykorzystane dokumenty uprawniające do wstępu na halę z winy bądź przyczyn zależnych od organizatora.

 

Rozdział VII
Przepisy końcowe

§ 7


1.    Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesna zgodę na użycie wizerunku uczestnika imprezy w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu video i audio z imprezy masowej lub każdego elementu meczu prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.
2.    Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi odpowiedzialność karna wynikająca z przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
3.    Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, a w szczególnych przypadkach postanowienia niniejszego regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznym przekazania Policji. Osobom takim nie przysługuje roszczenie z tytułu zwrotu kosztów zakupu biletu na imprezę – mecz koszykówki.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do:
a.    zmiany terminu imprezy, gwarantując możliwość zwrotu pieniędzy za zakupione wcześniej karty wstępu;
b.    dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku
c.    unieważnienia biletu, identyfikatora lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na halę zgodnie z przepisami obowiązującego prawa;

d.   prawo do zakupu biletu ulgowego przysługuje: uczniom i studentom do ukończenia 26 roku życia, osobom, które ukończyły 65 lat zycia lub posiadają znaczny stopień niepełnosprawności.

 

5.    Regulamin imprezy – meczy koszykówki UMKS Kielce wchodzi w życie z dniem 06.10.2012 roku.
6.    Regulamin winien być udostępniony uczestnikom imprezy poprzez umieszczenie postanowień niniejszego regulaminu na stronie internetowej klubu www.umkskielce.pl

środa, 19 wrzesień 2012 10:26

W Tarnobrzegu na piątym

fot. Grzegorz Lipiec

Na piątym miejscu zakończyli rozgrywane od piątku w Tarnobrzegu mistrzostwa Podkarpacia pierwszoligowi koszykarze UMKS Kielce. Kielczanie odnieśli jedno zwycięstwo i doznali dwóch porażek.

środa, 19 wrzesień 2012 10:24

Mistrzostwa Podkarpacia

W sobotę i niedzielę nasi koszykarze wystąpią w oficjalnych mistrzostwach Podkarpacia. Gospodarzem imprezy jest występujące w Tauron Basket Lidze, Jezioro Tarnobrzeg.

piątek, 14 wrzesień 2012 16:44

Hala klubu

Adres: Kielce, ul.Żytnia 1

Tel:     041-361-38-54

 

piątek, 14 wrzesień 2012 16:40

Kontakt

W 2014 roku klub UMKS Kielce wycofał się z seniorskich rogrywek ligowych. Dziekujemy wszystkim sympatykom strony za wszystkie lata spędzone z nami.

 

Przemysław Bentkowski

Mateusz Kołodziej

piątek, 14 wrzesień 2012 16:29

Zawodnicy sezon 2013/2014

NumerImię i nazwiskoPozycjaWzrostData urodzeniaNarodowośćPoprzednia drużyna
4 Paweł Bacik rozgrywający / rzucający 187 cm 22.05.1988 Polska MKS Znicz Basket Pruszków
5 Hubert Makuch rozgrywający 180 cm Polska MCKiS Jaworzno/Wychowanek
15 Artur Busz niski skrzydłowy 194 cm 01.06.1988 Polska Żubry Białystok
9 Łukasz Fąfara niski skrzydłowy 193 cm 05.12.1984 Polska PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno/Wychowanek
8 Alexander Machowski środkowy/silny skrzydłowy 205 cm Polska Polonia Przemyśl
34 Rafał Król silny skrzydłowy/center 198 cm 21.10.1987 Polska Wikana Start Lublin
rozgrywający 180 cm 31.01.1988 Polska KS SUDETY Jelenia Góra
13 Jakub Lewandowski niski skrzydłowy 189 cm 15.02.1992 Polska UMKS Lafarge Nida Gips Kielce
12 Wojciech Miernik silny skrzydłowy 190 cm 24.11.1988 Polska UMKS Lafarge Nida Gips Kielce 
7 Piotr Osiakowski niski skrzydłowy /  skrzydłowy 198 cm 21.04.1992 Polska MKS Znicz Basket Pruszków
10 Paweł Walczyk rzucający obrońca 186 cm Polska
14 Jakub Dryjański center/silny skrzydłowy 202 cm Polska  BM SLAM Stal Ostrów Wielkopolski
piątek, 14 wrzesień 2012 16:21

Historia Klubu

W sezonie 1994/1995 klub uczestniczył w rozgrywkach II ligi, rozgrywając w niej trzy mecze, w których odniósł jedno zwycięstwo. Rok później zespół rywalizował w I lidze, zajmując w tabeli trzecią lokatę. Przez następne dwa lata drużyna plasowała się w czołówce zespołów zaplecza Polskiej Ligi Koszykówki, a w sezonie 1998/1999 pod szyldem Cersanit Nomi Kielce wygrywając ze Stalą Stalowa Wola w play-offach zapewniła sobie awans do ekstraklasy. Historyczne rozgrywki kielecki klub zakończył na siódmej pozycji, jednakże właściciel, Michał Sołowow zrezygnował z dalszego wspierania drużyny. W 2000 roku klub pozyskał nowego sponsora, francuską firmę Lafarge Nida Gips. Zespół złożony głównie z zawodników pochodzących z Kielc wygrał rozgrywki III ligi i awansował szczebel wyżej. W II lidze drużyna należała do czołowych zespołów. W 2003 roku klub otrzymał propozycję występów w I lidze, dzięki "dzikiej karcie". Nie udokumentował jednak 400 tys. zł budżetu i nie zapłacił 25 tys. zł wpisowego. Zespół pozostał więc w II lidze, a po zakończeniu sezonu 2003/2004 zmienił nazwę na UMKS Kielce. Pod nią występuje obecnie i zalicza się do czołowych drugoligowych ekip. W 2012 roku klub wywalczył długo oczekiwany awans do pierwszej ligi, pokonując w finałach play-off PWiK Piaseczno.

piątek, 14 wrzesień 2012 10:53

"Norwid" gra z UMKS-em

Specjalna kibicowska loża i konkurs na przydomek kieleckich koszykarzy - to pierwsze i główne jak na razie inicjatywy III Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach, które od nowego sezonu wchodzi z kieleckim klubem w ścisłą współpracę.

piątek, 14 wrzesień 2012 10:48

Zwycięstwo w Krakowie

W kolejnym spotkaniu sparingowym koszykarze UMKS-u Kielce wygrali w sobotę na wyjeździe z drugoligowym AZS AGH Kraków 74:70. 

Partner serwisu
Rolety Kielce

  • Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu: utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego oraz dopasowania treści wyświetlanych. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.